Column | Veertig miljoen redenen om het niet te doen!

Joost Ardts | 9 juni 2019

De bijeenkomsten op 3 en 4 juni hebben laten zien dat er geen draagvlak is voor het plan van de zeven boerenfamilies en Renewable Energy Factory. Desondanks kan de gemeente besluiten het gebrek aan draagvlak naast zich neer te leggen. Ze kan ook besluiten maling te hebben aan de eigen doelstelling en te gaan voor een forse overcapaciteit aan energie door meer windreuzen mogelijk te maken dan nodig is. Uiteraard totaal onbegrijpelijk, een echte politieke dwaling, maar helaas is negeren van je eigen inwoners en het gemeentelijke grondgebied gebruiken als wingebied een mogelijke uitkomst. Onwenselijk, onvoorstelbaar, ondemocratisch en niet van deze tijd, dus niet te verwachten, maar…

En juist om die reden is het goed je bewust te zijn van de gevolgen. Dat zijn er verschillende zoals slagschaduw, geluidsoverlast, aantasting van de leefomgeving en blootstelling aan gezondheidsrisico’s, die voor huiseigenaren onder andere een effect hebben op de waarde van hun huizen. Mocht de wethouder en gemeente het gebrek aan draagvlak onder de inwoners naast zich neerleggen wil dit namelijk zeggen dat de gemeente het bestemmingsplan zal aanpassen om de molens mogelijk te maken. En dus dat inwoners recht hebben op compensatie voor de geleden planschade. En aangezien windreuzen van meer dan tweehonderd meter slagschaduw en overlast veroorzaken in een cirkel van twee kilometer gaat het om zeer veel inwoners en woningen. Om er meer maat en getal aan te geven heb ik gebruik gemaakt van de gegevens die Renewable Energy Factory heeft aangeleverd en waarbij van een minder grote cirkel wordt uitgegaan. In dat geval kom ik op 4.865 inwoners waarvan er 3.625 wonen in 1.424 koopwoningen.

Cijfers van de waardedaling van woningen in andere gebieden in Nederland en het buitenland laten zien dat de daling aanzienlijk kan zijn. De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) haalt uitspraken van rechters aan en noemt percentages die variëren tussen de 10% en 50% waardedaling, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

In het geval van de plannen rondom Stijbeemden zou dat bij 1.424 woningen leiden tot een waardedaling, en omdat de een zeer dicht bij de molens woont (minder dan 800 meter) en de andere op grotere afstand van de molens, is de geleden schade meer of minder groot. Ik heb hieronder in een overzicht per plaats aangegeven om hoeveel woningen het gaat en rekening gehouden met de mate waarin die plaats getroffen wordt door de windreuzen. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de gemiddelde WOZ-waarde van de getroffen woningen om de collectieve waardedaling van de koopwoningen uit te rekenen. Vanwege de variatie in percentages (10% tot 50% waardedaling) heb ik voor het gemak gebruik gemaakt van het meest conservatieve scenario, namelijk gemiddeld 10% waardedaling.

Zoals u kunt zien levert deze berekening een collectieve kapitaalvernietiging op van ruim 40 miljoen euro. En dat alleen al voor koopwoningen. Een gigantisch bedrag dat door de gemeente gecompenseerd zal moeten worden, mochten de zeven boerenfamilies en Renewable Energy Factory de windreuzen realiseren. Een bedrag dat niet valt te negeren en weinig politieke manoeuvreerruimte laat. De boodschap is helder: de kapitaalvernietiging is onacceptabel en het verlies aan vertrouwen in de lokale politiek te groot wanneer hierop wordt doorgepakt.